പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഒരു ചീള്‍!!


ആയുസ്സെത്താതെ മരിച്ചുപോകുമെന്ന തിരിച്ചറിവുകൊണ്ടാകണം 
ഞങ്ങള്‍ ആത്മീയതയ്ക്കൊപ്പം ആത്മാര്‍ത്ഥതയും കുഴിച്ചു മൂടിയത്.

അലൗകിക സ്നേഹഗീതികള്‍ പാടിയിരുന്ന ഞങ്ങള്‍ 
ലൗകിക വിസ്മയങ്ങളിലേക്ക് ഊളിയിട്ടത്.

സഹിഷ്ണുതയുടെ ഞാറ്റടിപാടങ്ങളില്‍ നിന്നും 
അസഹിഷ്ണുതയോടെ ഉത്സവകാഴ്ച്ചകളിലേക്ക് മുഴുകുന്നത്.

പട്ടം പറപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിയെപ്പോലെ ഞങ്ങളും ശഠിച്ചിരുന്നു 
പട്ടത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം സ്വന്തം കയ്യിലാണെന്ന്.

ഞങ്ങളണിഞ്ഞിരുന്ന 'വിധേയമൗനം' സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമ്മതമായും 
അച്ചടക്കത്തിന്റെ രജതരേഖയായും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു.

പക്ഷെ മൗനം...?
ചിലനേരങ്ങളില് അടക്കിയ ഒരു വിലാപമാകാം!
അല്ലെങ്കില്‍ നെന്‍ജിലൊതുക്കിയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഒരു ചീള്‍!!

നമുക്ക് നമ്മുടെ നാവുകൊണ്ട് ചിലച്ചു തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു...
കാരണം
എല്ലാരും ഭയപ്പെടുന്നതു നമ്മുടെ നാവിനെയത്രെ...
നാവിനെ മാത്രം.

kk/2008 mar 1
0 Responses