പ്രിയേ, നീ ആരായിരുന്നു?

പ്രിയേ,
നീ ആരായിരുന്നു?

പ്രണയത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അപമാനമെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍
നീ ശൂര്‍പ്പണഖയായിരുന്നു

പ്രണയത്തിന്റെ പരിണാമം മരണമെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍
താടകയെന്നായിരുന്നു നിന്റെ പേര്‌

ദൈവങ്ങള്‍ എത്ര ദയാലുക്കള്‍!
ദീര്‍ഘസുമഗലം പ്രര്‍ത്ഥിച്ചപ്പോള്‍;
അഞ്ചു പുരുഷന്മാരുടെ കാമം
വരദാനമായി കിട്ടിയവള്‍‌ - നീ പാഞ്ചാലി!

പ്രണയം വിവേചിച്ചറിയാനാകാതെ
ട്രോയിയിലെ പുകയുന്ന പറുദീസയില്‍ നീ 'ഹെലനായിരുന്നു'

ഒരിക്കല്‍ നിന്റെ പേര്‌ 'സോഫോ' എന്നായിരുന്നു
അവ്യക്തത മൂടല്‍മഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയ വഴിത്താരകളില്‍
നീ സഫലമാകാത്ത പ്രണയത്തെപറ്റി പാടി നടന്നു.

പ്രണയം ചുണ്ടിലൊളിപ്പിച്ചു നീ
മോണാലിസയായി പുഞ്ച്ചിരിച്ചു

ജീവകോശങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞ
പ്രണയദാഹം നിന്നെ 'അന്നാ കരിനീന'യാക്കി

ലാ എസ്മെറാല്‍ദ യാക്കി...
..................
..................
..........എല്ലാമാക്കി!

പക്ഷെ....
എന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ
തംബുരുവില്‍
ഞാന്‍ നിന്നെ
തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.
1 Response
  1. നന്നായിരിക്കുന്നു,
    ഈ പ്രണയ വർത്തമാനം..